1. Algemeen
  Deze algemene voorwaarden van Puur! Is the new natural maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de diëtist/ personal trainer en zijn/haar opdrachtgever inzake behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen.
  Onder opdrachtgever wordt verstaan alle patiënten, cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de diensten van Puur! is the new natural inroepen.

 2. Verhindering
  1. Indien de opdrachtgever verhinderd is om op afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn, dient hij/zij de diëtist/ personal trainer hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.
  2. Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd worden in rekening gebracht. Voor ziekte wordt geen uitzondering gemaakt.
  3. Afzegging dient persoonlijk of via de telefoon, eventueel ingesproken op de voicemail, of via de app te worden gedaan.
  4. Gemiste afspraken die u tot 24uur van te voren hebt geannuleerd kunt u in overleg inhalen. Indien de diëtist/ personal trainer niet aanwezig kan zijn dan brengt hij/zij de cliënt zo spoedig mogelijk op de hoogte. In overleg zal er vervanging geregeld worden of kan de cliënt deze de betreffende afspraak inhalen op een later moment.

 3. Tarieven
  1. Diëtetiek is opgenomen in de basisverzekering, voor 3 klokuren per kalenderjaar.
   In sommige gevallen zijn extra uren diëtetiek opgenomen in een aanvullende polis.
   Puur! hanteert de tarieven voor diëtetiek zoals is afgesproken met de zorgverzekeraars. Voor huisbezoeken bestaat daarnaast een uittoeslag, ongeacht reisafstand en reistijd. Indien u besluit voeding- en dieetbegeleiding zelf te betalen dan gelden de tarieven zoals vermeld op de website.
  2. De tarieven om bij Puur te kunnen sporten leest u op de website.
  3. Abonnementen worden enkel afgesloten voor een minimale duur van 6 maanden vanaf de startdatum. Na een periode van 6 maanden wordt uw abonnement automatisch voor een periode van 1 maand verlengd.

 4. Beëindigen behandeling/ overeenkomst
  1. De cliënt kan ten aanzien van dieetadvisering ten allen tijde de overeenkomst beëindigen, mits de diëtist 48 uur voor een gemaakte afspraak hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld.
  2. Als u een trainingsovereenkomst hebt dan is de overeengekomen termijn van 6 maanden, het abonnement, hierin lijdend. Na een periode van 6 maanden bestaat de mogelijkheid om het abonnement schriftelijk voor de eerste van de maand op te zeggen. Hierbij geldt tevens een opzegtermijn van 1 maand.
  3. Zowel de diëtist als de personal trainer kan, met in achtneming van de opzegtermijn, de overeenkomst beëindigen indien de advisering naar verwachting van diëtist/ personal trainer niet tot de gewenste resultaten leidt. Ook kan hier sprake van zijn als de diëtist/ personal trainer haar afspraken niet kan nakomen. De diëtist/ personal trainer stelt de patiënt/cliënt tijdig op de hoogte wanneer de diëtist/ personal trainer een dergelijke situatie voorziet.

 5. Betaling en declaraties
  1. In vervolg op het genoemde in artikel 3, zal de diëtist indien mogelijk de kosten declareren bij de zorgverzekeraar. Indien dit niet mogelijk is, ontvangt de opdrachtgever een factuur. In dat geval is de opdrachtgever zelf betaling verschuldigd, direct bij levering van de dienst(en) of met een betalingstermijn van 14 dagen.
   De opdrachtgever kan Puur! ook machtigen om het verschuldigde bedrag te innen.
  2. Wat betreft training zal de betaling digitaal plaatsvinden via automatische incasso of eenmalig via ideal. De automatische incasso loop door tot schriftelijke wederopzegging, zie artikel 4 van de algemene voorwaarden. Het proces van betaling verloopt via de administratie app Eversports waar iedere cliënt op is aangesloten bij aanvang van een overeenkomst.

 6. Uitblijven van betaling
  1. Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn, is de opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang de opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

 7. Incasso
  1. Puur! is in het hierboven onder artikel 4 en 5 vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daar mee te belasten.
   In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden. Bij een 2e betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met € 5,00 administratiekosten, bij een 3e betalingsherinnering met €10,00.

 8. Verschuldigdheid
  1. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen zijn, ter zake de juistheid van hetgeen de opdrachtgever verschuldigd is, de administratieve gegevens van de diëtist/ personal trainer bindend.

 9. Aansprakelijkheid
  1. Het advies van de diëtist/ personal trainer is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de opvolging door de opdrachtgever van door de diëtist/ personal trainer verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de diëtist/ personal trainer.

 10. Klachten
  1. Puur! doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren.
   Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dit te bespreken met de diëtist/ personal trainer zelf of contact op te nemen met Puur!.
  2. Als dat geen oplossing biedt, kunt u in geval van dieetadvisering een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici via de website: www.klachtenloketparamedici.nl.
   Het klachtenloket is ook telefonisch bereikbaar: 030 – 310 09 29 (maandag en vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur) of per mail info@klachtenloketparamedici.nl.

 11. Contactgegevens 
  Puur! Is the new natural
  Freark Damwei 38, 8914BM Leeuwarden
  T. 06 12 03 09 00 
  E. info@puurnatural.nl
Chat openen
Hulp nodig?
Hallo,
Kunnen we je helpen?